Hướng Dẫn Share Chia Sẽ Thiết Bị Trên Tài Khoản Guardingvision
Trong tài khoản www.guardingvision.com chọn View My Share Videos

Chọn Share Device

Nhập thông tin tài khoản được share (tạo tài khoản được share trước,số điện thoại
hoặc gmail ). Kích chọn thiết bị cần share,chọn Submit

Đăng nhập vào tài khoản được share chọn Accept

 

Đánh giá bài viết